Naše společnost nabízí činnost v oblasti :

  • Svoz a likvidace komunálního odpadu města a obcí
  • Provozování skládky TDO
  • Sběrný dvůr, separace odpadů, pronájem velkoobjemových kontejnérů
  • Lesnictví
  • Drobné stavební a zemní práce
  • Elektrikářské práce
  • Autodoprava

Firmy

Identifikační údaje vlastníka

Město Chotěboř

Starostka města: Eliška Pavlíková

IČ: 00267538

Tel: 569 641 111

Identifikační údaje provozovatele

TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s. r. o.

Ředitel: Miroslav Uchytil

IČ: 25999729

Tel: 569 626 640

Vedoucí skládky

Ladislav Zadina

Tel: 569 623 608

Povinnosti dodavatele odpadu a jeho pracovníků při příjezdu do prostoru skládky, po dobu pobytu na skládce a při odjezdu ze skládky

Na skládku je možné dodat odpad jen na základě předem uzavřené smlouvy nebo jehož dopravce je ochoten převzít právní odpovědnost za dodaný odpad.

Dodavatel odpadu vjíždí a vstupuje na skládku pouze ze souhlasem obsluhy skládky. Při pohybu na skládce a manipulaci s odpadem na tělese skládky je dodavatel odpadu povinen plně se podřídit pokynům zaměstnanců provozovatele skládky.

Náklad musí být zajištěn proti úletu a ztrátě drobných, lehkých a jiných částí odpadů.

Dodavatel odpadu (řidič) poskytne obsluze skládky potřebné informace a doklady potřebné při přejímce odpadu. Všechna vozidla přijíždějící na skládku musí mít vyplněnou průvodku s deklarací odpadu určeného k uložení na skládce odpadu. Vozy Technických služeb Chotěboř, které pravidelně dodávají směsný komunální odpad, mají z tohoto ustanovení výjimku. Dodavatel odpadu má povinnost prokázat, že využitelné odpady ukládané na skládku není možné přednostně využít.

Dodavatel odpadu je povinen omezit dobu pobytu na skládce na dobu nezbytně nutnou.

Maximální rychlost na skládce je 15 km/hod.

Dodavatel odpadu je povinen oznámit provozovateli skládky veškeré změny související se skládkovou činností (např. změna druhového složení odpadů).

Dodavatel odpadu je povinen předcházet škodám na majetku provozovatele skládky.

Postup ukládání odpadu a jeho hutnění

Odpady se ukládají podle druhu a kategorie tak, aby nemohlo dojít k nežádoucí vzájemné reakci za vzniku škodlivých látek případně k narušení stability skládkového tělesa. Vozidla přivážející odpady a mechanismy pro jejich rozhrnování a hutnění nesmí pojíždět přímo po povrchu těsnícího nebo vnitřního drenážního systému.

Ukládání odpadu se provádí řízeným způsobem postupně po vrstvách a sektorech tak, aby byla zachována možnost navážení odpadu do skládky a byl dodržován projektovaný tvar tělesa skládky a sklony svahů skládky.

Překrývání odpadu v místě denního skládkování se provádí dle potřeby, nevyužívané sekce skládky musí být trvale překryty (k překrývání plochy je používán pokud možno propustný materiál).

Sídla příslušných dohlížecích orgánů

Česká inspekce ŽP: ČIŽP OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod, tel.: 569 496 111

Hygienická služba: Krajský hygienik Vysočiny, Vrchlického 57, 587 25 Jihlava

Chotěboř (obec s rozšířenou působností): MěÚ Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř, tel.: 569 641 111

Krajský úřad kraje Vysočina: Žižkova 57, Jihlava, 587 33, tel.: 564 602 111

Orgán schvalující provozní řád skládky

Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, 587 33, tel.: 564 602 111

Pozemky na nichž je skládka umístěna

Katastrální území: Chotěboř

Parcelní čísla: 3705/3, 3705/5, 4700/14, 4700/19, 4700/20

Popis umístění skládky

Morfologické podmínky lokality skládky:

Areál skládky Chotěboř – Lapíkov se nachází cca 2 km jihozápadně od města Chotěboř, vpravo od silnice č. II/334 Chotěboř – Havlíčkův Brod před přejezdem železniční trati v rozsáhlé terénní depresi severo-jižního směru. Terén je mírně zvlněný, nadmořské výšky na lokalitě se pohybují v rozmezí 507 m n.m. až 530 m n.m. Těleso skládky se nachází na levém břehu přeloženého pravostranného přítoku Břevnického potoka.

Geologické, geotechnické a hydrogeologické poměry v lokalitě skládky:

Podloží skládky tvoří biotické pararuly, které jsou kryty kvartérními uloženinami proměnlivé mocnosti. Kvartér je překrýván eluviálními písčitými jíly až jíly a fluvio-deluviálními uloženinami (hlíny, jíly, písčité jíly). Mocnost kvartérních sedimentů kolísá a pohybuje se mezi 1 až 4 m (v osové části údolí je mocnost nejvyšší).

Kolektorem mělké podzemní vody jsou eluvia pararul, tvořená jílovitými písky. Voda této zvodně byla charakterizována jako slabě kyselá, měkká až velmi měkká, nízce mineralizovaná, se zvýšenými koncentracemi železa a manganu. Hladina podzemní vody se v prostoru nivy vyskytuje v hloubce cca 1,00 m pod terénem, na svahu se souvislá kvartérní zvodeň nevyskytuje.

Hydrologické a klimatické poměry v okolí skládky:

Lokalita patří hydrologicky do povodí Sázavy (1-09-01) a do drobného dílčího povodí Břevnický potok po Krupský potok (č.h.p. 1-09-01-040). Lokalita skládky i její okolí patří do klimatické oblasti MT3, s průměrnou roční teplotou vzduchu 6,4°C a průměrným ročním úhrnem srážek 740 mm.

Charakter a vzdálenost okolní zástavby:

Skládka je ve vzdálenosti cca 2 km od okraje města Chotěboře.

Popis skládky z hlediska ochrany ovzduší

V rámci I. a II. etapy skládky nebyl realizován odplyňovací systém.

V rámci projektu pro III. a IV. etapu skládky bylo řešeno odplynění skládky. Byl navržen a realizován drenážní systém skládající se z vertikálních a horizontálních součástí, který je možné využít pro pasivní a v budoucnosti i pro aktivní odplynění. Vertikální systém je tvořen sběrnými studnami, které jsou budovány současně se zakládáním odpadů do vrstev. Studny budou postupně zvyšovány až ke konečnému povrchu skládky. Horizontální drenáž bude propojovat zhlaví vertikálních studní a bude komunikovat s upraveným povrchem tělesa skládky.

Skládkové plyny nejsou prozatím zachycovány a zneškodňovány. Stávající technické uspořádání neumožňuje vypouštění odplynů s využitím koncových technologií na jejich odstranění. Drenážní systém tedy slouží v současné době pouze k odvětrání skládkových plynů ze skládkového tělesa.

Systém odplynění je projektován jako funkční i po uzavření skládky, překrytí skládky a po celou dobu vývinu skládkového plynu.