Naše společnost nabízí činnost v oblasti :

  • Svoz a likvidace komunálního odpadu města a obcí
  • Provozování skládky TDO
  • Sběrný dvůr, separace odpadů, pronájem velkoobjemových kontejnérů
  • Lesnictví
  • Drobné stavební a zemní práce
  • Elektrikářské práce
  • Autodoprava

Městské lesy

Historie chotěbořských lesů

Nejstarší zmínky o městských lesích jsou z r. 1692, kdy město mělo rozepři s tehdejším majitelem chotěbořského panství. V dobových materiálech jsou uváděny názvy lesů - Břevnice, Horní a Dolní Strana a konstatování, že lesy odedávna náleží městu. Více informací tam bohužel není.

Podrobnější informace jsou až z konce 19. století. Z r. 1894 je zachován nejstarší hospodářský plán. Původní skladbou zdejších lesů byly smíšené porosty jedle a smrku s příměsí buku, borovice a břízy. Od 19. století byly lesy zalesňovány výhradně smrkem. To se na chotěbořských lesích podepsalo již počátkem 20. století při mniškové kalamitě. To později vedlo ke snaze zakládat porosty spíše smíšené.

V r. 1949 odevzdalo město své lesy státu - lesní komplexy Břevnice a Hamry o celkové výměře 366,86 ha. Za tyto lesy obdrželo město část velkostatku Nová Ves (394,83 ha, majitelka Ludmila Hippeau) a přilehlé lesy velkostatku Chotěboř (79,12 ha, majitel Jan Dobrzenský). I tyto lesy ale musela obec odevzdat (v r. 1953) do přímé správy státu - státním lesům.

Zvláštnosti

Severovýchodní část městských lesů (Nad údolím řeky Doubravy) patří do CHKO Železné hory. Proto jsou tam určeny jiné podmínky pro lesnické hospodaření. Hlavním motivem ochrany přírodní rezervace Údolí Doubravy přirozený tok řeky v tvrdém rulovém podloží. Vzniklo tak známé kaňonovité údolí s řadou geomorfologicky význačných tvarů. Na území se vyskytuje 330 druhů rostlin (např. měsíčnice vytrvalá, udatna lesní, růže alpská a další) a také řada chráněných živočichů (např. rak říční, ledňáček říční, skorec vodní a další).

Informace o stavu lesa

Lesní pozemky města Chotěboře mají výměru 386,36 ha a jsou v katastru obcí Chotěboř, Příjemky, Klouzovy, Počátky, Svinný a Střížov. Plošné zastoupení dřevin na lesním hospodářském celku Městské lesy Chotěboř je následující: 79% smrk, 5,5% borovice, 4,8% modřín, 1,5% ostatní jehličnany, 2,7% bříza, 2,4% buk, 2,2% olše, 1,9% ostatní listnáče. Největší procento porostů je ve věkovém stupni 7 a 8.

Lesy města Chotěboře plní mnohé mimoprodukční funkce lesa, zejména ochrannou a rekreační.

Odborný lesní hospodář: Miloš Fikar