Naše společnost nabízí činnost v oblasti :

 • Svoz a likvidace komunálního odpadu města a obcí
 • Provozování skládky TDO
 • Sběrný dvůr, separace odpadů, pronájem velkoobjemových kontejnérů
 • Lesnictví
 • Drobné stavební a zemní práce
 • Elektrikářské práce
 • Autodoprava

Sběrný dvůr

Sběrné dvory a sběrná místa mají velký a nesporný význam pro celý systém nakládání s komunálním odpadem, zejména pro objemný odpad, nebezpečné složky odpadu, odpad ze zeleně, stavební odpady, apod. Sběrné dvůr je k dispozici pro občany obcí od 2000 obyvatel a je zřizován nejčastěji pro odkládání velkoobjemových odpadů nebo nebezpečných složek komunálních odpadů.

 

Provozní doba sběrného dvora

Tel.: 569 626 640

Správce: Dita Blažková,Jiří Burian tel.: 777 715 904

Provozní doba

Pondělí

6.00 - 17.00

Úterý

6.00 - 17.00

Středa

6.00 - 17.00

Čtvrtek

6.00 - 17.00

Pátek

6.00 - 17.00

Sobota

8.00 - 11.30, 12.00 - 14.00

Do sběrného dvora můžeme umístit:

 • odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství,

 • komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru,

 • odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky,

 • odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu (čisté hadry, boty),

 • odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí,

 • odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů  a tiskařských barev,

 • odpady z fotografického průmyslu,

 • odpady z tepelných procesů,

 • odpady z tváření a fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů,

 • odpadní organická rozpouštědla, chladicí a hnací média,

 • odpadní obaly: absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy,

 • odpady olejů (olejové filtry) a odpady kapalných paliv,

 • odpady z elektrického a elektronického zařízení - kompletní zpětný odběr,

 • chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie,

 • baterie a akumulátory,

 • stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) - ,

 • odpady ze zdravotnictví a veterinární péče s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadu ze stravovacích zařízení, které se zdravotnictvím bezprostředně nesouvisí),

 • odpady ze zařízení na zpracování odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely,

 • polysteren - čistý, třiďte zvlášť

Česká inspekce životního prostředí: ČIŽP OI Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod 

Hygienická služba: Krajský hygienik Vysočiny, Vrchlického 57, 587 25 Jihlava 

Chotěboř (obec s rozšířenou působností): MěÚ Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř, tel.: 569 641 111

KrÚ kraje Vysočina: Žižkova 57, 587 33 Jihlava, tel.: 564 602 111 

Sběrný dvůr TELES Chotěboř